Ευθύνη μελών ΔΣ ανωνύμου εταιρίας κατα το 115§1 ν.2238/1992 ακόμη και μετά την λήξη της θητείας τους.

ΣτΕ 1183-7/4.6.2018, τμ. Στ΄Επταμελής: ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ Ανωνύμου εταιρίας και οι διευθύνοντες σύμβουλοι ευθύνονται κατ΄άρθρο 115§1 ν. 2238/1992 και μετά τη λήξη του χρόνου θητείας τους για την καταβολή φορολογικών οφειλών της εταιρίας.
Αναιρείτσι η υπ’ αριθμ. 751/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Ευθύνη μελών ΔΣ ανωνύμου εταιρίας ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ λόγω παραίτησης ή επειδή έχει παρέλθει το ανώτατο όριο παράτασης της θητείας τους, που, κατά το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920, δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι έτη, εφόσον δεν αποδεικνύουν στην τελευταία αυτή περίπτωση ότι, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, προέβησαν σε ενέργειες για τον ορισμό νέας διοίκησης ή ότι εμποδίστηκαν δικαιολογημένα να προβούν σε σχετικές ενέργειες. Ειδικότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, πριν τη λήξη της θητείας τους, οφείλουν να συγκαλούν την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε δε περίπτωση, αν δεν υφίσταται νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν διορισμό προσωρινής διοίκησης από το δικαστήριο κατ’ άρθρο 69 Α.Κ., η οποία, αν και δεν ευθύνεται η ίδια για τα χρέη της εταιρείας (βλ.ΣτΕ 2030/2004 επταμ.), έχει όμως την υποχρέωση να προβεί σε ενέργειες για τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
Για την απαλλαγή των ανωτέρω προσώπων από την υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου από την εταιρεία φόρου εισοδήματος, σε περίπτωση που κατά τη λύση της εταιρείας έχει ορισθεί νέα διοίκηση, θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί εγκαίρως στην αρμόδια αρχή, από οποιονδήποτε, η εμφιλοχωρήσα μεταβολή στα πρόσωπα αυτά ή θα πρέπει τα ίδια αυτά πρόσωπα να ισχυριστούν και να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι, κατά τον κρίσιμο χρόνο, άλλο πρόσωπο είχε με νόμιμο τρόπο αναλάβει την διοίκηση της εταιρείας ή ότι τα ίδια από λόγους ανεξάρτητους της θέλησής τους (ανωτέρα βία, ειδικές συνθήκες κλπ) εμποδίστηκαν να προβούν σε ενέργειες για τον ορισμό νέας διοίκησης της εταιρείας.
Θυμίζω οτι τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να ασκήσουν προσφυγή αλλά ως τρίτα ασκούν μόνο “διευρυμένη” ανακοπή του 217 ΚΔΔ κατά της ατομικής ειδοποίησης.

 

Αναστάσιος Προυσανίδης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *